Print

Fusie SRKPOC & SKOR per 01-01-2019

Op 30 november 2017 hebben bestuurders Jos van Zutphen en Maurice Gloudi met de voorzitters van de raden van toezicht van beide stichtingen de intentieverklaring ondertekend voor de fusie van de twee besturen. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en is de fusie bijna een feit: de officiële fusiedatum is gepland op 01-01-2019.

Harmoniseren en implementeren juni 2018
De aanvraag voor de fusietoets is op 31 mei ingediend, hiermee wordt toestemming gevraagd van het ministerie van OCW. Gezien de behandeltermijn van deze fusietoets is besloten de officiële fusie door te schuiven naar 01-01-2019. Hierover en over het verdere implementatieproces, leest u in deze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief 'Harmoniseren en implementeren'
ImplementatieplanBesluiten en acties april 2018
In deze nieuwsbrief leest u over het definitieve eindrapport, de adviesaanvraag bij de gemeente en de aanvraag om goedkeuring bij de Nederlandse Katholieke Schoolraad. Daarnaast zetten we alle voorlopige deelbesluiten en de vervolgstappen voor u onder elkaar. 
 
Nieuwsbrief 'besluiten en acties'
EindrapportEen volgende stap maart 2018
Inmiddels is het eindrapport in concept gereed. In deze nieuwsbrief leest u over de inhoud van dit rapport. De bevindingen van de werkgroepen zijn hierin kort beschreven. Tot slot leest u over de vervolgstappen.

Nieuwsbrief 'een volgende stap'Meerwaarde + onderzoek januari 2018
 
Door middel van een nieuwsbrief hebben de besturen alle ouders en hun personeel geïnformeerd over de ingeschatte meerwaarde  van de fusie tussen SKOR en SRKPOC. Ook hebben zij inzicht gegeven in de onderzoeksopdrachten die de werkgroepen hebben meegekregen.

Nieuwsbrief meerwaarde + onderzoek


 Kennismaken december 2017

De nieuwsbrief die half december naar al het personeel van SKOR en SRKPOC gestuurd is, is voornamelijk gericht op kennismaken. De werkgroepen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het fusie onderzoek worden voorgesteld. Ook maken we nader kennis
met de beide besturen en alle scholen die daaronder vallen. 


U vindt de nieuwsbrief achter deze link
 

Intentieverklaring ondertekend november 2017

Fusie?
SRKPOC en SKOR hebben het voornemen om te gaan fuseren. Op bestuurlijk niveau is er kennisgemaakt en afgetast. Dat stemt positief en leidt ertoe dat beide partijen de intentie hebben om een fusie aan te gaan. Op donderdag 30 november is deze intentieverklaring door de bestuurders en voorzitters van de raden van toezicht van de SRKPOC en SKOR ondertekend.
Deze verklaring beschrijft het 'wat', het 'waarom' en het 'hoe' van het fusieproces, oftewel de motivatie waarom gekozen is voor deze samenwerkingsvorm en de wijze waarop het traject en de inhoud van het onderzoek wordt vormgegeven.

V.l.n.r.: Jos van Zutphen, Drs. W. Schol, Drs. A.M.G. Volp-Kortenhorst, Maurice Gloudi

Waarom fuseren?
Beide stichtingen willen zo goed mogelijk anticiperen op de vele uitdagingen waar zij voor staan. Uitdagingen die veroorzaakt worden  door maatschappelijke ontwikkelingen in de samenleving: krimp, hogere kosten, stijgende eisen en verwachtingen vanuit de  maatschappij, toename van complexiteit in zorgbehoefte van leerlingen, enz. Beide partijen zien kansen om hier samen antwoorden  op te vinden en samen een nog sterkere positie in te nemen.


 SRKPOC en SKOR, Jos van Zutphen en Maurice Gloudi


  Jos van Zutphen 


WE STAAN IN EEN WAARDE(N)VOLLE TRADITIE!
Samen werken aan behoud en verbetering van het rk passend (basis)onderwijs en de doorgaande ontwikkeling van kinderen kan met gemotiveerde enthousiaste mensen regionaal, plaatselijk en in de wijk alleen een win-win situatie opleveren.

"Onderwijs is het machtigste wapen dat kan worden gebruikt om de wereld te veranderen in een verdraagzame en respectvolle samenleving",
vrij naar Nelson Mandela (1918 - 2013).

 


  Maurice Gloudi 
SAMEN STERK IN ONDERWIJS!
Onze scholen zijn een spil in de wijk, schakel in opvoeding en ontwikkeling. We zoeken samenspel met behoeften en verwachtingen van onze omgeving. Maar blijven dicht bij onszelf, eigenzinnig, zelfbewust en uitgesproken. We nemen verantwoordelijkheid voor eigen keuzes, met respect voor het totaal.
 
"In de ideale situatie is sprake van harmonie, eenheid en integriteit tussen visie, missie, rollen, doelstellingen, prioriteiten en discipline. Je persoonlijk statuut moet een plaats krijgen in de planning, zodat je er voortdurend naar kunt verwijzen. De rollen en doelen op korte en lange termijn moeten erin vermeld staan"  Stephen R. Covey


Hoe gaan we verder?
Donderdag 30 november heeft er een startbijeenkomst plaatsgevonden over de mogelijke fusie. Bij deze bijeenkomst waren naast  bestuurders Jos van Zutphen en Maurice Gloudi, ook de voorzitters van de beleidsgroepen en staffunctionarissen (SKOR) en drie  directeuren, een IB-er en ICT-er van het SKRPOC aanwezig. Zij hebben kennisgemaakt en besproken hoe het fusieonderzoek  zal  verlopen. In werkgroepen gaan zij de verschillende beleidsterreinen (onderwijs, personeel en financieel / facilitair & ICT) onderzoeken  op overeenkomsten, verschillen, kansen, risico's.

Het doel is om in juni 2018 op basis van de eindrapportage intern te besluiten of de fusie wel of niet doorgaat. Na goedkeuring door  verschillende externe partijen kan dan mogelijk in augustus 2018 officieel gefuseerd worden.  Te allen tijde blijven streefdata natuurlijk
ondergeschikt aan kwaliteit. Goed onderwijs binnen een optimale samenwerking is het doel. 


Wat verandert er (niet)?
Ondanks dat het onderzoek pas net is gestart kunnen we al aangeven dat de twaalf scholen hun eigen kleur zullen behouden. We zien  samenwerken niet als samensmelten. Door deze fusie zullen geen aanstellingen verdwijnen en ouders en kinderen gaan weinig tot  geen verandering ervaren.
Voor externe partijen blijven de contactpersonen bij het SRKPOC en het SKOR ongewijzigd. Ook al wordt er achter de schermen al
veel samengewerkt officieel spreken we nog van twee zelfstandige stichtingen.


Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 03-12-2018

 
Achtbaan
Antonius
Augustinus
Bataaf
Carolus
Dagobert
Floriant
Floris Radewijnsz
Josefschool
Palster
Rotonda
Stefanusschool