Print

Aanmelden / inschrijven


 
Liefst tijdig inschrijven
 

Wanneer u kiest voor de inschrijving van uw kind(eren) bij een van onze SKOR- scholen kunt u daarvoor telefonisch een afspraak maken met de schoolleiding. De gegevens van de scholen treft u rechts op deze site aan. Als het gaat om een kleuter die voor het eerst naar school gaat kunt u dit doen vanaf 2,5 jaar.


Wanneer het gaat om een verhuizing is uw kind natuurlijk direct van harte welkom.

Bij het bezoek aan de school ontvangt u tevens de schoolkalender en de SKOR- schoolgids zodat u goed geďnformeerd bent over de school en de Stichting.

 

De Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland wens ik u en uw kind(eren) een fijne en goede tijd op de school toe!

 
 
 Waarom Passend onderwijs?
 • Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma; geen thuiszitters.
 • Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte om maatwerk te bieden voor iedere leerling.
 • Beheersing budget.
 
 Kern van Passend onderwijs?
 
 1. Zorgplicht: school zoekt een passende plek
 2. Samenwerkingsverbanden passend onderwijs
 3. Veranderingen in bekostiging: budget en verevening
 
 Aanmelding en toelating
 
 • Ouders melden hun kind aan bij de school van hun voorkeur. Na een eerste gesprek wordt het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend. Ouders geven het aan als hun kind extra ondersteuning nodig heeft.
 • De school onderzoekt of zij de leerling kan toelaten. Zij kijkt welke ondersteuning het kind nodig heeft en wat de mogelijkheden van de school zijn.
 • Als de school de leerling geen passend onderwijs kan bieden, moet de school in overleg met de ouders een andere school vinden die de leerling kan toelaten.
 • De school heeft 6 weken om een passend onderwijsaanbod te doen. De termijn gaat in als het inschrijfformulier is ondertekend. Deze termijn kan met 4 weken worden verlengd.
 • Als er na 10 weken nog geen beslissing is genomen over de toelating, heeft de leerling recht op een tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding, in afwachting van besluitvorming.
 • Het samenwerkingsverband beslist over de toelaatbaarheid tot het (v)so en wint daarover advies bij deskundigen in.
 • Als ouders het niet eens zijn met het aanbod, kunnen zij naar de (tijdelijke) geschillencommissie passend onderwijs stappen.
 
 Samenwerken
 
 • Scholen voor regulier en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) in de regio vormen een samenwerkingsverband.
 • Doel is dat voor alle leerlingen een passend onderwijsprogramma wordt geboden (geen thuiszitters).
 • Het samenwerkingsverband legt afspraken vast in het ondersteuningsplan over:
  • de basisondersteuning die alle scholen kunnen bieden
  • de verwijzing naar het speciaal onderwijs
  • de terugplaatsing na de plaatsing in het (v)so
  • de verdeling van geld
  • de resultaten die het samenwerkingsverband wil halen
 • Instellingen cluster 1 en cluster 2 (voor leerlingen met een visuele, auditieve of communicatieve beperking) hebben een landelijk dekkend onderwijsaanbod en een eigen toelatingsprocedure
 • De samenwerkingsverbanden maken afspraken met de instellingen voor de begeleiding van deze leerlingen in het reguliere onderwijs.
 
 Bekostiging
 
 • Het samenwerkingsverband krijgt geld voor extra ondersteuning en maakt afspraken over de verdeling van het geld over de scholen: budgetfinanciering.
 • Het samenwerkingsverband betaalt voor leerlingen die in het (voorgezet) speciaal onderwijs zijn geplaatst. Als de kosten daarvan hoger zijn dan het beschikbare budget, wordt gekort op de lumpsum van de scholen.
 • De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de uitvoering van de taken door het samenwerkingsverband en op de rechtmatige besteding van de middelen
 
Meer weten over passend onderwijs?

Zie www.passendonderwijs.nl voor meer algemene informatie
Klik hier voor uitgebreidere informatie betreffende de werkwijze binnen de SKOR
 
  
Achtbaan
Antonius
Augustinus
Bataaf
Carolus
Dagobert
Floriant
Floris Radewijnsz
Josefschool
Palster
Rotonda
Stefanusschool