Print

Leerlingenzorg

 
De SKOR heeft een eigen psycholoog in dienst

 
Bij de beschrijving van dit onderdeel willen we ook verwijzen naar de veranderingsparagraaf; een document dat op iedere SKOR-school¯ aanwezig is. Er ligt hier naar onze mening een duidelijke relatie met het hierna beschreven aandachtsgebied.

Bovendien bestaat er het zorgplan dat echter niet voor onze negen scholen geheel identiek is gezien het feit dat we binnen verschillende WSNS- samenwerkingsgebieden werken.


Vorderingen

Wij volgen de vorderingen van leerlingen op drie manieren namelijk:
  • met methode-gebonden toetsen;
  • met methode-onafhankelijke toetsen m.b.v het CITO- leerlingvolgsysteem;
  • via observaties.

De toetsen die horen bij de methoden worden op klassenoverzichten bijgehouden. Bij de toetsen van CITO worden de resultaten zowel op individuele lijsten als op klassenoverzichten genoteerd.
De klassenoverzichten worden in een toetsenmap bewaard; de individuele lijsten komen in een afgesloten leerlingendossier. Dat laatste is uiteraard het geval, wanneer er sprake is van een zgn. "rugzak- leerling". Tijdens het team- of bouwoverleg worden leerlingbesprekingen gehouden.

Besproken worden de toetsresultaten en er worden conclusies getrokken op drie niveaus: de individuele leerling, de groep en de doorgaande lijn binnen de locatie. Opvallende leerlingen komen in het systeem van interne zorg.
Vaak gaat het hierbij om leerlingen die bij een of meer vakken op D- en E- niveau zitten van het CITO- leerling volgsysteem. Ook de leerlingen die boven het A-niveau scoren (hoogbegaafden) worden uitgebreider besproken.

  Intern begeleiders

Na de leerlingbespreking worden de afspraken verder bewaakt door de IB-er (intern begeleider). Eventuele (externe) hulpverlening, zoals bijvoorbeeld de inschakeling van de SABD/ schoolmaatschappelijk werk, wordt ook door de IB-er gecoordineerd.
Alle gegevens worden volgens de regelgeving op het gebied van privacy vastgelegd en bewaard in een leerling-dossier.


 
 
Afstemming

Binnen het cluster van de negen scholen van de SKOR functioneert een bovenschoolse IB-groep.
Wanneer wij kinderen met lichamelijke en/of zintuiglijke handicaps op school krijgen, wordt het beleid voor dit kind afgestemd met de zorgverlening die al rondom dit kind is betrokken.
Vaak komt een stukje extra formatie beschikbaar (of ambulante begeleiding), waarvan het duidelijk is dat deze formatie word ingezet waarvoor ze bedoeld is.

 

 

 
 
 
 


 

Achtbaan
Antonius
Augustinus
Bataaf
Carolus
Dagobert
Floriant
Floris Radewijnsz
Josefschool
Palster
Rotonda
Stefanusschool