GMR

De Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland (SKOR) omvat meerdere scholen. Als zodanig is er dan ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Welke is samengesteld uit ouders en personeelsleden van de diverse scholen die onder SKOR vallen. De GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals bijvoorbeeld het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van een bestuur. 

De GMR heeft de verantwoordelijkheid om op een professionele wijze invulling te geven aan de aan haar toegewezen taken. Naast het recht op informatie en initiatief nemen, zijn vooral de instemmings- en adviesbevoegdheden van belang. Daarvoor is een sterk fundament nodig verankerd in onze visie en missie. 

De visie geeft aan welke waarde wij als GMR creëren. De missie beschrijft hoe wij dat doen. Het beleid van de GMR is overeenkomstig de landelijke richtlijnen. Het beleid is dan ook een afgeleide van deze fundamenten en geeft aan hoe wij als GMR onze doelen willen bereiken. 

Visie
De GMR is een raad die op een professionele, deskundige, transparante en respectvolle wijze invulling geeft aan haar medezeggenschapsrol. 

Op een zodanige wijze dat zij als een volwaardige gesprekspartner optreedt richting de raad van toezicht, het bestuur en de medezeggenschapsraden (MR). Zodat de belangen van kinderen, personeel en ouders van de SKOR op een adequate wijze vertegenwoordigd worden. 

Missie 
Deze visie kan als volgt in een missie worden vertaald: “De GMR wenst de raad van toezicht, het bestuur en de medezeggenschapsraden optimaal te ondersteunen. Waarbij de zienswijze, standpunten en uitgangspunten van de GMR door het bestuur serieus en mee worden genomen in de beleidscyclus. Op een zodanige wijze dat zowel het bestuur als de MR optimaal in hun primaire werkprocessen worden ondersteund.“ 

Als zodanig vervullen wij een intermediair rol, waarbij wij in essentie een brug vormen tussen medezeggenschap op de scholen, het bestuur en de Raad van Toezicht. 

De GMR wil dit concretiseren door: 
  • Doen wat aantoonbaar toegevoegde waarde oplevert voor alle betrokkenen; 
  • Kwaliteit,- en resultaatgericht werken binnen de gestelde kaders; 
  • Open en effectieve communicatielijnen, rekening houdend met de verschillende belangen; 
  • Een pro-actieve, positief kritische en respectvolle houding; 
  • Voldoende kennis van en inzage in de relevante in- en externe ontwikkelingen; 
  • Een constructieve samenwerking met de raad van toezicht, het bestuur en de MR; 
  • Het planmatig aanpakken van taken en verantwoordelijkheden 

De GMR van SKOR is te bereiken via mail:
Voorzitter van de GMR voorzitter.gmr@skor-scholen.nl
Secretaris van de GMR secretaris.gmr@skor-scholen.nl